Skip to the content

Stormstand luchtramen

Een kiertje lucht aan de luwzijde! Een tegelwijsheid of noodzaak?

In de glastuinbouw is het algemeen gebruikelijk om bij storm de ramen aan de luwzijde van de nok een kiertje te openen. Deze regel stamt uit een ver verleden en vindt vandaag de dag nog steeds toepassing. Maar is deze regel nog juist? Moderne kassen komen alleen qua vorm nog  overheen met kassen uit de vorige eeuw. In detail is ieder vergelijk eigenlijk onjuist. Bij het opstellen van de ISSO kwaliteitsrichtlijn en door ervaringen in de praktijk is de vraag gesteld of het open zetten van de ramen bij storm nog steeds het juiste advies is. Om hier meer duidelijkheid in te verkrijgen is, in opdracht van Stichting Hagelunie, door TNO Bouw onderzoek gedaan naar het nut en noodzaak van een stormstand.

Resultaten uit het onderzoek

In hoofdlijnen heeft dit onderzoek de volgende resultaten en aandachtspunten opgeleverd.

  • In de randen van de kas moet het openen van de ramen worden vermeden.

Het openen van de ramen bij storm voor drukvereffening kan het best worden toegepast op een locatie van het kasdek waar de windbelasting relatief laag is. In de randlocaties met verhoogde windbelasting moeten geopende ramen worden vermeden. Voor kassen met een relatief kleine afmeting komt een stormstand niet in aanmerking

  • Stormstand belangrijk bij overdruk.

Vereffening van druk is vooral effectief tegen ruitbreuk op kaslocaties met hoge windbelasting.

Wanneer gevelruiten en dekruiten in de randen van de kas bezwijken, kan er een situatie ontstaan met extreme overdruk (de kas wordt als het ware ‘opgeblazen’) of onderdruk. Voor deze situatie, waarbij reeds ruitbreuk is opgetreden, kan met het openen van ramen het effect op de interne druk in de kas worden beperkt.

  • Verandering  van  windrichting bij storm.

Bij storm is in de regel sprake van een verandering van de windrichting. Als vuistregel geldt ongeveer 30° binnen het tijdbestek van een uur.

  • Afstand voor drukvereffening is ondergeschikt.

Drukvereffening vindt plaats met de snelheid van het geluid. Hierdoor is de afstand waarbinnen ventilatieopeningen worden gecreëerd ondergeschikt.

  • Een grote kasomvang heeft door het grote kasdekoppervlak een positief effect op de drukvereffening.

Bij een grote kasafmeting kan bij toepassing van een stormstand gekozen worden voor een luchtingsafdeling, die gunstig gesitueerd is ten opzichte van de windrichting.

  • Geografische aspecten rondom een kas zijn van groot belang voor de kans op ontstaan van schade.

Hoge gebouwen, warmteopslagtanks en dijken kunnen een nadelig effect hebben op de stormbestendigheid van een kas. Bescherming van een kas door gaaswand  tot minimaal kashoogte  leidt tot een sterke reductie van de windbelasting (zie TNO rapport 2008-D-R0747/B)

Breken met de huidige standaard

De resultaten van dit onderzoek zijn besproken in de ISSO88 commissie. Op basis van onderstaande overweging heeft de commissie besloten om afstand te nemen van de aanbeveling om een stormstand toe te passen.

Bij zware storm moeten de luchtramen worden gesloten! 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief met tips, preventie, risicoadvies en ontwikkelingen in de glastuinbouw.